TIFFCOM Team

Yasushi Shiina

TIFFCOM CEO

Fumio Takagi

Director

Hiroshi matsumoto

Director COO

Yuko Yamada 

Manager

Yuri Hayakawa

Fujio Hirano

Seiya Baba

Mika Matsuo

Mio Ito

Natsuko Hankai

Wang Mengshu

Intern

Shunsuke Onishi

Kokone Fukuhara

Sayaka Tsunetoshi

Wanlin Chen

Haruka Ogawa

Yuka Fujikawa

Seiya Matsumoto

Junpei Horiguchi

Kei Katano

Yu Jinghan